Avtalsvillkor – Svenska Nyckelregistrets nyckelbricka

Vid all kontakt, ange alltid fakturanummer eller något bricknummer.

1. Omfattning

Dessa allmänna bestämmelser gäller mellan Svenska Nyckelregistret och kunden som tecknat abonnemang för nyckelbricka.

Svenska Nyckelregistret förbinder sig att återsända samma dag de borttappade nycklarna har kommit till Svenska Nyckelregistret tillhanda. Om abonnemang ej har betalats kan inkomna nycklar inte återsändas.

Då avtalet upphör är kunden skyldig att återsända samtliga registrerade nyckelbrickor. Om så ej sker utgår en avgift på f.n. 15 kr per bricka. Kunden skall snarast anmäla adressändring eller ändring av personer behöriga att mottaga nycklar.

2. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller för den tid som angetts i din beställning. Avtalet skall sägas upp skriftligen i brev eller fax senast tre månader före avtalstidens utgång. Sägs avtalet inte upp förnyas det med samma tidsperiod som föregående avtalsperiod. Utebliven fakturabetalning eller återsändande av nyckelbrickor gäller inte som uppsägning.

Vid uppsägning skall namn och adress anges samt fakturanummer eller något bricknummer.

3. Korrekta uppgifter

Kunden är skyldig att uppge löpande korrekta uppgifter. Svenska Nyckelregistret har inget ansvar gentemot kunden om denne lämnat ofullständig, felaktig eller vilseledande information.

4. Pris

Priserna regleras enlig konsumentprisindex. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

5. Sekretess

Den information som du lämnar till Svenska Nyckelregistret kommer bara att användas för att möjliggöra utförande av Svenska Nyckelregistrets åtagande enligt avtal.

6. Returrätt

Kunden har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen är 14 dagar.

7. Ansvar

Utöver de åtagande som Svenska Nyckelregistret ikläder sig enligt detta avtal svarar Svenska Nyckelregistret inte för någon skada, följdskada eller förlust som drabbar kunden vid förlust av nyckelbrickor, indirekt eller direkt. Svenska Nyckelregistret är inte ansvarig i händelse av force majeure.

top