Avtalsvillkor – Svenska Nyckelregistrets nyckelbricka

Vid all kontakt, ange alltid fakturanummer eller något bricknummer.

1. Omfattning

Dessa allmänna bestämmelser gäller mellan Svenska Nyckelregistret och kunden som tecknat abonnemang för nyckelbricka.

Svenska Nyckelregistret förbinder sig att återsända samma dag de borttappade nycklarna har kommit till Svenska Nyckelregistret tillhanda. Om abonnemang ej har betalats kan inkomna nycklar inte återsändas.

Då avtalet upphör är kunden skyldig att återsända samtliga registrerade nyckelbrickor. Om så ej sker utgår en avgift på f.n. 15 kr per bricka. Kunden skall snarast anmäla adressändring eller ändring av personer behöriga att mottaga nycklar.

2. Avtalstid och uppsägning

Avtalet gäller för den tid som angetts i din beställning. Avtalet skall sägas upp skriftligen i brev eller fax senast tre månader före avtalstidens utgång. Sägs avtalet inte upp förnyas det med samma tidsperiod som föregående avtalsperiod. Utebliven fakturabetalning eller återsändande av nyckelbrickor gäller inte som uppsägning.

Vid uppsägning skall namn och adress anges samt fakturanummer eller något bricknummer.

3. Korrekta uppgifter

Kunden är skyldig att uppge löpande korrekta uppgifter. Svenska Nyckelregistret har inget ansvar gentemot kunden om denne lämnat ofullständig, felaktig eller vilseledande information.

4. Pris

Priserna regleras enlig konsumentprisindex. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

5. Sekretess

Den information som du lämnar till Svenska Nyckelregistret kommer bara att användas för att möjliggöra utförande av Svenska Nyckelregistrets åtagande enligt avtal.

6. Returrätt

Kunden har ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen. Ångerfristen är 14 dagar.

7. Ansvar

Utöver de åtagande som Svenska Nyckelregistret ikläder sig enligt detta avtal svarar Svenska Nyckelregistret inte för någon skada, följdskada eller förlust som drabbar kunden vid förlust av nyckelbrickor, indirekt eller direkt. Svenska Nyckelregistret är inte ansvarig i händelse av force majeure.

top
Viktigt meddelande
P.g.a. vattenläcka tvingas vi magasinera och flytta ut från våra lokaler. Innan renoveringen är klar och vi kan flytta tillbaka kan vi inte behandla mail, samtal el brev. Vi ber er avvakta c:a 3 veckor eller tills detta meddelande är borttaget så kan ni höra av er på nytt om ni inte har fått svar.

Upphittade nycklar återlämnas som vanligt och påverkas inte. Om ni har erhållit faktura så skall betalning erläggas som tidigare då brickans funktion inte påverkas.

Vi tackar för ert stora tålamod och beklagar för allt besvär som det kan ha orsakat.

Vid akuta ärenden - ring oss på 0709-66 66 88